کلمات مشابه

blessed soul
خدا بيامرز

blessedness
مبارکي

blessing
برکت , نعمت , يمن

blessing in disguise
توفيق اجباري

blind
نابينا کردن , ضرير , روشندل , کور کردن , نابينا , خيره کردن , کور

blind alley
کوچه بي دررو

blind gut
اعور

blind hearted
کور دل , کور باطن

blind spot
نقطه ضعف , نقطه کور

blindly
عليالعميا , تعبداً , مانند کورها , کورکورانه