کلمات مشابه

budget estimates
بازرگانى : براوردهاى بودجه اى

budget execution
بازرگانى : اجراى بودجه

budget expenditures
بازرگانى : مخارج بودجه

budget forecasting model
کامپيوتر : مدل پيشگويى بودجه اى

budget line
بازرگانى : خط بودجه

budgetary
مربوط به بودجه

budgetary accounts
قانون ـ فقه : حسابهاى تخمينى

budgetary appropriations
بازرگانى : تخصيص بودجه

budgetary policy
بازرگانى : سياست بودجه اى

budgeteer
تهيه کننده بودجه