کلمات مشابه

bullrider
ورزش : گاوسوار

bullriding
ورزش : مسابقه گاوسوارى

bulls-eye
روزنه گرد،عدسى نيم گرد،يکجور شيرينى گرد

bullwhip
شلاق چرمى

bullybeef
گوشت گاويکه درحلبى ريخته نگهدارند

bullyrag
ترساندن ،تهديد کردن ،دست انداختن

bulrush
نى ،بوريا،جگن ،پيزر

bum
ادم مفت خور يا ولگرد،ولگردى يا مفت خورى کردن ،بحد افراط مشروب نوشيدن

bumb
وزوز کردن

bumbailiff
مامور اجرا( درمقام تحقير)،اردنگى زن