کلمات مشابه

butting
ورزش : ضربه با سر،حلقه چرمى دور دستگيره پارو

buttock
کپل ،کفل

buttock lines
علوم هوايى : نيمرخ تلاقى صفحات قائم با سطح اجسام صلب

buttocks
کفل ،سرين اسب ،جفته

button head
علوم مهندسى : سر عدسى در پيچ ها

button-hook
قلاب

buttonhole
سوراخ دکمه ،مادگى ،مزاحم شدن

buttons
(جمع)،تکمه ،شاگرد،نوکر،پادو

buttonwood
(گ.ش ).چنار(امر).

buttony
تکمه دار،دکمه اى