کلمات مشابه

came into force
قانون ـ فقه : مجرى شدن

camel-driver
ساربان

camel litter
هودج ،کجاوه ،محمل

camel(spin)
ورزش : فرفره خوردن بدن در حالت يک پا جلو و يک پا عقب

cameleer
شترسوار،ساربان

cameleopardalis
( )= camelopard(ج.ش ).شترگاوپلنگ ،(نج ).ستاره زرافه

camelia
)= camellia(درخت و گل کامليا

camellia
)= camelia(درخت و گل کامليا

camelopard
( )= cameleopardalis(ج.ش ).شترگاوپلنگ ،(نج ).ستاره زرافه

camelry
لشکرشترسوار