کلمات مشابه

canonry
محضر شرع ،دادگاه شرع

canorous
خوش صدا،خوش اهنگ

cant bay window
معمارى : کج پنجره

cantabile
مناسب براى اواز

cantabrigian
وابسته به( دانشگاه)

cantaloup
گرمک ،طالبى

cantankerous
چموش ،بدخلق ،بداخم

cantarellus
(گ.ش ).نوعى قارچ کوهى خوراکى

cantata
(مو ).شعرى که با اواز يکنفرى همراه موسيقى خوانده شود

cantation
سرود،مناجات ،افسون گرى