کلمات مشابه

cherry-pit
هسته گيلاس

cherry rivet
علوم هوايى : پرچ لوله اى شکل که بصورت کور در محل نصب شده و توسط ساقه داخلى که بعدا شکسته و جدا ميگردد بسته ميشود

cherry-tree
درخت گيلاس

chersonese
شبه جزيره

cherub
کروب( کروبيان)،فرشتگان اسمانى بصورت بچه بالدار،(مج ).بچه قشنگ

cherubic
کروبى

chervil
جعفرى فرنگى

chess-board
صفحه شطرنج

chess-board illusion
روانشناسى : خطاى ادراکى شطرنجى

chess clock
ورزش : ساعت شطرنج