کلمات مشابه

chimeric
بى اساس

chimerical
واهى ،خيالى ،ذوقى ،هوس باز،هوس اميز،دمدمى

chimerically
بطور واهى

chimney breast
معمارى : سينه بخارى

chimney flashing
معمارى : درزبندى دودکش

chimney-piece
نماى بخارى ،گچ برى بخارى

chimney pot
سردودکش ،کلاهک دودکش

chimney shaft
معمارى : دودکش کوره اى

chimney-stalk
ان قسمت ازدودکش که ازسقف بيرون است ،دودکش کارخانه

chimney-sweep
بخارى پاک کن