کلمات مشابه

clear varnish coat
علوم مهندسى : روکش لاکى براق

clear-voiced
داراى صداى صاف

clearance angle
علوم مهندسى : زاويه ازاد

clearance diving
علوم نظامى : شيرجه رفتن براى پاک کردن مين شيرجه براى مين روبى

clearance fit
علوم مهندسى : اتصالى که در ان حدود دو عضو جفت شونده هميشه مونتاژ را محکم مى سازد

clearance from obligation
قانون ـ فقه : برائت ذمه

clearance in ward
قانون ـ فقه : گواهى مامورين گمرک نسبت به کالاهايى که مشمول حقوق گمرکى مى شوند قبل از تخليه و بعد از حمل

clearance outwards
بازرگانى : مجوز خروج کشتى ،مجور خروج کشتى پس از بارگيرى

clearance papers
بازرگانى : اسناد خروج کشتى از بندر

clearance space
الکترونيک : چاک