کلمات مشابه

come
آمدن

come about
بانجام رسيدن

come across
بر خوردن

come along
جلو رفتن

come and go
آمد و رفت کردن

come down
نزول کردن , بزير آمدن

come forward
جلو آمدن

come in handy
بکار آمدن

come in to operation
کار افتادن

come late
دير رسيدن