کلمات مشابه

contingent effects
علوم نظامى : اثرات احتمالى انفجار هسته اى

contingent fund
قانون ـ فقه : اعتبار هزينه هاى پيش بينى نشده ذخيره احتياطى

contingent liabilities
بازرگانى : بدهيهاى احتمالى

contingent zone of fire
علوم نظامى : منطقه اتش احتمالى توپخانه

continous anealing furnace
علوم مهندسى : کوره ملتهب دائمى

continous casting method
علوم مهندسى : روش ريخته گرى دائمى

continous casting plant
علوم مهندسى : تاسيسات ريخته گرى دائمى

continous chip
علوم مهندسى : براده هاى قيچى کارى

continous conveyor
علوم مهندسى : بالابر دائمى و ثابت

continous earth
علوم مهندسى : زمين دائمى