کلمات مشابه

cosecant squared beam
الکترونيک : اشعه با مربع کوسکانت

cosey
راحت ،گرم ،نرم

cosh
(اسکاتلند )شنگول ،گرم ونرم وراحت ،دوستانه

cosher
بنازپرورن ،نازپرورده کردن ،زيادخوراندن

cosily
براحتى ،بطور راحت ،بطورگرم ونرم

cosine wave
موج کسينوسى

cosiness
راحت( بودن)

cosmetic
وسيله ارايش ،فن ارايش وتزئين

cosmetologist
متخصص ارايش وزيبايى beautician( نيز ناميده ميشود)،مشاطه

cosmetology
ارايش زنانه