کلمات مشابه

court material
علوم دريايى : دادگاه نظامى

court of a
محکمه استيناف

court of appeals
علوم نظامى : دادگاه استيناف

court of grievances
قانون ـ فقه : دادگاه مظالم

court of iquiry
دادگاه رسيدگى

court of justice
قانون ـ فقه : دادگاه

court of minor offence
قانون ـ فقه : محکمه خلاف

court of petty offences
دادگاه لغزش ،محکمه خلاف

court of province
قانون ـ فقه : دادگاه استان

court of review
بازرگانى : دادگاه تجديد نظر