کلمات مشابه

credit a sum to someone
قانون ـ فقه : مبلغى را به حساب بستانکار کسى گذاشتن

credit advice
بازرگانى : اعلاميه بستانکار

credit application
بازرگانى : تقاضاى گشايش اعتبار

credit available
بازرگانى : اعتبار قابل استفاده

credit balance
بازرگانى : مانده بستانکار

credit expansion
بازرگانى : گسترش اعتبار

credit facilities
بازرگانى : تسهيلات اعتبارى

credit institution
بازرگانى : موسسه اعتبارى

credit market
بازرگانى : بازار اعتبارى

credit money
بازرگانى : پول اعتبارى