کلمات مشابه

crosslet
صليب کوچک

crossroads
چهار راه

crosswise
از پهنا

crotchet
قلاب کوچک , قلاب دوزندگي

crotchety
قلاب دار

crouching
دولا دولا

croup
خناق

crow
بانگ خروس , غراب

crow-bar
اهرم

crowbar
ديلم