کلمات مشابه

curliness
پيچ ( خوردگى ، )فر

curling-irons
فرزلف ،فرگرم

curling-pins
فرسرد

curling stone
ورزش : سنگ مخصوص بازى بولينگ روى چمن

curly chip
علوم مهندسى : براده پيچيده

curmudgeon
ادم خسيس ،لئيم ،بخيل ،ادم جوکى

curmudgeonly
خسيسانه ،خست اميز

curn
دانه ،ذره ،قليل

currant
(گ.ش ).کشمش بيدانه ،مويز

currency of a bill
بازرگانى : مدت برات