کلمات مشابه

daringness
جرات ،جسارت

darius the second
داريوش دوم

dark
تيره کردن ،تاريک کردن

dark ages
)=middle ages(ادوار تاريک( يعنى قرون وسطى)

dark blue
ابى سير،سرمه اى

dark bulb
کامپيوتر : نوعى لامپ اشعه کاتدى که هنگام خاموش بودن سياه بنظر مى رسد و به تصاوير ويدئويى وضوح خوبى مى دهد

dark-coloured
سياه رنگ

dark current
الکترونيک : جريان تاريک

dark green
سبزسير

dark horse
اسبى که قدرتش معلوم نيست و شانس بردن مسابقه را کمتر دارد،برنده غيرمترقبه