کلمات مشابه

dendritic
معمارى : شجرى

dendrochronology
دوران شناسى و مطالعه قدمت محيط از روى حلقه هاى متشکله در چوب درختان

dendroid
بشکل درخت ،درخت مانند،شجرى

dendroidal
درختى ،درخت وار

dendrolite
سنگ وار

dendrologist
درخت شناس

dendrology
درخت شناسى ،شجرشناسى

dendrometer
درخت پيما

dendron
روانشناسى : دندريت

dendrophilous
درخت دوست ،درخت پيچ