کلمات مشابه

dendroid
بشکل درخت ،درخت مانند،شجرى

dendroidal
درختى ،درخت وار

dendrolite
سنگ وار

dendrologist
درخت شناس

dendrology
درخت شناسى ،شجرشناسى

dendrometer
درخت پيما

dendron
روانشناسى : دندريت

dendrophilous
درخت دوست ،درخت پيچ

dene
(انگليس )دره ،دهکده

denegation
انکار،نفى