کلمات مشابه

develop
ضاهر ساختن , راقي , بسط يافتن , ظاهر کردن , نضج گرفتن , بسط دادن

develop a disease
مرض گرفتن

develope
نشو و نما کردن

developement
عمران

developing
رو به ترقي , توسعه , در حال توسعه

development
تکامل , گسترش , معموريت , توسعه , نضج

developmental
عمراني

devest
عاري کردن

deviance
کج رفتاري

deviancy
کج رفتاري