کلمات مشابه

doggishness
سگ خويى ،سگى

doggo
(ز.ع ).اهسته ناپديد شونده

doggone
لعنت شده ،نفرين شده ،نفرين کردن

doggy
سگ( بزبان کودکانه)،سگ کوچولو

doghouse
لانه سگ ،سگ دانى

dogleg
:)n.(چيزى که داراى زاويه تند است ، )=doglegged( :)adj.(پله کان مارپيچ ،نوعى نرده چوبى دهقانى

dogmatic theology
لاهوت نظرى

dogmatically
امرانه ،بطورقطعى

dogmatics
)= dogmatic theology(علم الهيات نظرى ،مبحث شعائر مذهبى

dogmatize
امرانه اظهار عقيده کردن ،مقتدرانه سخن گفتن ،تعصب مذهبى نشان دادن