کلمات مشابه

dreamful
خواب مانند،غيرواقعى ،خيالى ،غيرعملى ،معتاد،بخواب ديدن

dreamland
سرزمين خواب وخيال

dreamlike
)dreamy(خواب مانند

dreamlike state
روانشناسى : حالت شبه رويا

dreamt
درخواب ديدن

dreamworld
عالم رويا

dreamy
)dreamlike(خواب مانند،خواب الود،رويايى ،خيالى

drear
دلتنگ کننده ،مايه افسردگى ،ملالت انگيز،افسرده

drearily
بطور ملامت انگيز

dreariness
ملالت انگيزى ،حالت دلتنگى اور