کلمات مشابه

drilling machine
علوم مهندسى : دستگاه مته

drilling motor
علوم مهندسى : موتور مته

drilling mud
علوم مهندسى : گل حفارى

drilling pipe
عمران : سوزن حفارى

drilling range
علوم مهندسى : ناحيه مته کارى

drilling shoe
علوم مهندسى : پاشنه ى مته کارى

drilling table
علوم مهندسى : ميز مته کارى

drilling thrust
علوم مهندسى : فشار محورى مته کارى

drilling tool
علوم مهندسى : ابزار مته کارى

drilling unit
علوم مهندسى : واحد مته کارى