کلمات مشابه

drinker
مشروب خور

drinking bout
حالت مستى ،ميگسارى

drinking-cup
ابخورى ،جام ،فنجان ،کاسه

drinking-fountain
جايگاه ابخورى ،سقاخانه

drinking-glass
گيلاس ،فنجان

drinking-vessel
ظرف ابخورى ،کاسه ،جام ،قدح

drinking was his ruin
نوشابه خورى( يامى گسارى ) باعث خرابى اوشد

drinking water
علوم مهندسى : اب اشاميدنى

drinkwater
معمارى : اب اشاميدنى

drip-drop
چک چک