کلمات مشابه

duramen
ميان درخت

durance
حبس ،محبوسيت ،توقيف

durante
دوام ،بقاء،حبس ،توقيف

duration curve
عمران : معروف به منحنى دبى کلاسه

duration of rainfall
معمارى : مدت بارش

duration of sunshine
عمران : ساعات افتابى

durbar
دربار

durdge
زحمت کش ،جان کن ،جان کندن ،رنجبر

durdgery
کار سخت وخسته کننده ،جان کنى

dure
تحمل کردن ،بردبارى کردن دربرابر،تن درداغن به