کلمات مشابه

eat
خوردن ،مصرف کردن ،تحليل رفتن

eat to your fill
بخوريدتاسيرشويد

eatable
خوردنى ،ماکول

eaten
خورده شده

eath
اسان ،سهل ،بى زحمت

eating disorder
روانشناسى : اختلال خورد و خوراک

eating-house
خوراک پزخانه ،رستوران

eatinghouse
رستوران

eau-de-vie
عرق ،اب زندگى

eavas sheet
علوم مهندسى : قرنيز لب بام