کلمات مشابه

economic
اقتصادي

economic boom
شکوفائي اقتصادي

economic boycott
سرکوب اقتصادي

economic crisis
بحران اقتصادي

economic growth
رشد اقتصادي

economical
مقتصد , با صرفه

economics
اقتصاد , علم اقتصاد , اقتصاديات

economist
متخصص اقتصاد

economize
امساک کردن , صرفه جويي کردن , رعايت اقتصاد کردن

economy
اقتصاد , صرفه جويي