کلمات مشابه

endermic
انجه که درروى پوست يا در بين پوست عمل ميکند،ازراه پوستى از ورا پوست

endgame
ورزش : اخر بازى شطرنج

endive
(گ.ش ).کاسنى فرنگى ،هنديا،کاسنى سالادى ،انديو¹

endless
بى پايان ،بيحد

endless chain
زنجير مدور

endless form
ورقه بى انتها

endless or perpetual screw
پيچ ودنده

endless saw
معمارى : اره تسمه اى

endless screw
پيچ مماس ،پيچ دندانه گردان

endless sling
علوم دريايى : باربردار دايره اى