کلمات مشابه

eskimo dog
(ج.ش )سگ سورتمه کش ،اسکميو

eskimoan
اسکيموئى

eslf contradictory
متناقص

esorow
سندرسمى که اجراى ان موکول به تحقق شرطى باشد

esoteric
محرمانه ،سرى ،رمزى ،درونى ،داخلى ،مبهم ،مشکوک

esp (extrasensory perception)
روانشناسى : ادراک فراحسى

espadrille
کفش صندل ،کفش دم پايى

espalier
چفته ،چوب بندى براى تربيت نهال ميوه

espalir
چفته ،چوب بندى جهت تربيت نهال ميوه

esparto
يکجورجگن دراسپانياکه براى بافندگى وکاغذسازى بکارميرود