کلمات مشابه

evil-sained
ملئون ،مشئوم

evil-speaking
افترا،بدگوئى

evil spirit
روانشناسى : روح خبيث

evil-starred
بداختر،بد طالع

evil-wishing
بدخواه

evilly
بد خواهانه

evils of imperfect competition
بازرگانى : مضار رقابت ناقص

evincible
نشان دادنى

evincibly
بطوريکه بتوان اثبات کردن

evining dress
لباس شب