کلمات مشابه

exceptional case
قانون ـ فقه : حالت استثنايى

exceptional cases
موارداستثنائى

exceptional children
روانشناسى : کودکان استثنايى

exceptional water level
معمارى : تراز استثنايى اب

exceptionality
استثنائى بودن ،مورداستثنائى

exceptionally
بطور استثنائى

exceptive
استثنائى

exceptor
استثنا کننده ،مغرض

excerpt
برگزيدن و جداکردن ،گلچين کردن ،قطعه ء منتخب

excerption
اقتباس ،استخراج ،انتخاب