کلمات مشابه

extortionist
اخاذ

extotionately
جابرانه

extra
اضافي , زيادي , فوقالعاده , اضافه

extra pay
مدد معاش

extract
عصاره , بازوربيرون کشيدن , ملخص

extract oil
روغن گرفتن

extract tribute
خراج گرفتن

extractable
استخراج شدني

extracted
مستخرج , به دست آمده

extraction
عصارهگيري , استخراج