کلمات مشابه

fall in love
خاطرخاه شدن , دل از دست دادن , دل باختن , خاتر خواه شدن

fall in love with
عارض شدن

fall into abeyance
مسکوت ماندن

fall into delay
به تعويق افتادن

fall off
ور آمدن

fall out
بيرون افتادن

fall sick
بيمار شدن , مريض شدن

fall unconscious
بي هوش شدن

fall victim to fire
طعمه آتش شدن

fallacious
سفسطه آميز