کلمات مشابه

fish line
ريسمان ماهي گيري , طناب ماهي گيري

fish selling
ماهي فروش

fish spawn
ماهي زاد

fish-eating
ماهيخوار

fish-glue
سريشمماهي

fish-hook
شست

fish-net
شست

fisherman
ماهيگير , صياد ماهي , صياد

fishery
محل ماهي گيري , شيل

fishhook
قلاب ماهي گيري