کلمات مشابه

for the reason of
بجهت

for the sake of precaution
احتياطاً

for the time being
عليالعجاله , عجالتا , نقدا

for this purpose
بدين منظور

for what purpose
به چه مقصود

for what reason
از چه رو

for your sake
محض خاطر شما

forage
پي علف گشتن

foraminate
روزن دار

foraminifers
روزن داران