کلمات مشابه

franc
فرانک( واحد پول)،امتياز،حق مخصوص ،حق انتخاب ،حق راى

franchise du quartier
قانون ـ فقه : مصونيت محل اقامت

franciscan
وابسته بدسته راهبان فرقه فرانسيس مقدس

franco alongside ship (fas)
بازرگانى : تحويل کنار کشتى

franco-baenoni defence
ورزش : دفاع بنونى فرانسوى در پياده وزير شطرنج

franco-indian defence
ورزش : دفاع هندى فرانسوى در پياده وزير شطرنج

francolin
(ج.ش ).دراج ،پرنده اى شبيه قرقاول

francophil
فرانسه دوست ،هواخواه فرانسه

francophobe
بيزارازفرانسه ،متنفرازفرانسه

frange
شيمى : ريشه