کلمات مشابه

from behind
از پس

from every corner
از گوشه و کنار

from inside
از داخل

from now on
از اين پس

from that time on
از آن پس , از آن به بعد

from the direction of
از جانب

from the middle
از وسط

from the middle of
از وسط

from time immemorial
از عهد دقيانوس

from time to time
بوقت و بيوقت