کلمات مشابه

gaingiving
)=misgiving(سوءتفاهم ،اشتباه ،مشتبه سازى

gaining
قانون ـ فقه : something to the ownership of anotherتمليک

gaining ownership
قانون ـ فقه : تملک

gainless
بى منفعت

gainlessness
بى منفعتى ،بى فايدگى

gainly
خوش ترکيب ،زيبا

gains from trade
بازرگانى : منافع حاصل از تجارت

gainsayer
انکار کننده ،مخالف

gainst
برضد،مخالف ،برعليه ،درمقابل

gaint molecule
شيمى : درشت مولکول