کلمات مشابه

gapeworm
يکجورکرم که درگلوى مرغ رفته راه نفس کشيدن انرامى بند د

gaping-stock
مايه حيرت ،چيزى که موجب خيره نگريستن گرد د

gapped
شکافدار،رخنه دار

gapped scale
(موسيقى )گاهى که چند نت ان حذف شده باشد

gappy
چاک مانند،درز دار

gapy
مبتلا به دهن دره

gar
:)interj.(بخدا،سوگند ملايم ،( :)n.(ج.ش ).نوعى ماهى که ارواره هايى شبيه منقار دارد،نيزه ماهى ،سگ ماهى

garage equipment
علوم مهندسى : تجهيزات گاراژ

garand rifle
نوعى تفنگ نيمه خودکار

garb
پوشاک ويژه ،کسوت ،ظاهر،جامه پوشانيدن به ،لباس پوشانيدن ،طرز رفتار