کلمات مشابه

generator output
الکترونيک : قدرت مولد

generator program
کامپيوتر : برنامه مولد

generator resistance
علوم مهندسى : مقاومت ژنراتور

generator terminal
علوم مهندسى : ترمينالهاى ژنراتور

generator winding
علوم مهندسى : سيم پيچى ژنراتور

generatrix
(هن ).نقطه يا خط يا سطحى که سبب احداث خط يا سطح يا جسمى ميشود،احداث کننده ،(هن ).مولد،زاينده ،زايا

generically
جنسا"،بطور جامع

generosity
بخشش ،سخاوت ،خير خواهى ،گشاده دستى

generous
سخى ،بخشنده ،زياد

generously
سخاوتمندانه ،از روى کرامت ،يا گذشت ،با نظر بلندى ،به جوانمردى ،به فراوانى