کلمات مشابه

handset
دستگاه فرستنده وگيرنده( گوشى ودهانى )تلفن در يک قطعه

handshake
دست( دادن)

handshield
علوم مهندسى : سپر محافظ جوشکارى

handsome
دلپذير،مطبوع ،خوش قيافه ،زيبا،سخاوتمندانه

handsomely
بطور زيبا،بطور مطبوع

handsomeness
قشنگى ،تناسب اندام ،مطبوعيت ،زيبائى ،شايستگى

handtwist retrieve
ورزش : طرز برگرداندن نخ ماهيگيرى

handwheel
چرخ دستى

handwork
بادست انجام شده ،يدى ،دستى ،دستکارى

handwoven
دست باف