کلمات مشابه

he is of greek origin
اصلا يونانى است ،اصلش يونانى است

he is of no service to us
بکار ما نميخورد،بدرد ما نميخورد

he is off to the war
رهسپار جنگ شده است ،رفته است به جنگ

he is on as hamlet
سهم هملت را در نمايش به فلان داده اند،او هملت بازى مى کند

he is on his last legs
پايش لب گوراست ،در دم واپسين زندگى است ،کار و بارش خوب نيست

he is on his legs
بر پا ايستاده است ،از بستر برخاسته است ،کارش داير است

he is on leave
او در مرخصى است

he is on our side
(در )طرف ما،طرفدار ما است

he is on the spree
سر خوش است ،کله اش گرم است

he is on the wrong scent
سر رشته کار را گم کرده است