کلمات مشابه

heterolysis
(درمورد سلول ها )فساد وزوال در اثر عامل خارجى( مخالف کلمه)Autolysis

heteromerous
داراى ترکيبات غير مربوط ونامتجانس

heterometabolic
( )heterometabolous(ج.ش ).داراى دگرديسى ناقص

heterometabolous
()heterometabolic(ج.ش ).داراى دگرديسى ناقص

heteromorphosis
روانشناسى : نابجايى اندامى

heteronomous
پيروقانون ديگرى ،روينده تحت چندين قانون

heteronym
کلمه اى که املاى ان باکلمه ديگريکسان ولى معنى وتلفظ ان دگرگون

heteronymous
جوردراملاء وناجوردرمعنى ياتلفظ

heteropetalous
(گ.ش ).داراى گلبرگ هاى غير همشکل

heterophilia
روانشناسى : ديگرخواهى جنسى