کلمات مشابه

hiberbal
زمستانى

hibernaculum
جايگاه زمستانى ،گلخانه گلهاى زمستانى

hibernate
(ج.ش ).زمستان را در بيهوشى بسر بردن ،بخواب زمستانى رفتن( گياهان وجانوران)

hibernia
ايرلند

hibernian
ايرنلدى ،ساکن ايرلند،ايرلندى زبان

hibernicism
ضرب المثل يا گفتار ايرلندى ،مليت ايرلندى

hibiscus
(گ.ش ).هرنوع گيان يا بوته يا درخت از جنس باميه از خانواده پنير کيان

hic jacet
(م.ل ).در اينجا خفته است ه ،کتيبه روى قبر،نوشته روى سنگ قبر

hiccough
)hiccup(سکسکه ،سکسکه کردن

hiccup
)hiccough(سکسکه ،سکسکه کردن