کلمات مشابه

hibernicism
مليت ايرلندي

hiccup
هکهک کردن , هکهک , سکسکه کردن , سکسکه

hidden
مستور , غايب , آشکار نشده , نهان , مظمر , نهاني , مستتر , مکنون , مختفي , خفي , مضمر , نهفته , مخفي , مکتوم , پنهان , درپرده

hidden secret
آبشت

hide
از ديده ربودن , نهان داشتن , مخفي نگاه داشتن , مخفي کردن , مخفي شدن , مستور کردن , چرم , پنهانشدن , مستور داشتن , مستور شدن , نهفتن , اخفاء کردن , پنهان شدن , نهان کردن , پنهان کردن , پناه دادن , روي نشان ندادن , بلانهپناه بردن , پناه يافتن

hide and seek
غايب موشک

hide completly
کاملا پنهان کردن

hide out
مخفيگاه

hide-out
نهانگاه

hideaway
نهانگاه , مخفي گاه