کلمات مشابه

high frequency bias
علوم مهندسى : باياس فرکانس بالا

high frequency biasing
علوم مهندسى : پيش مغناطيس کنندگى فرکانس بالا

high frequency cable
علوم مهندسى : کابل فرکانس بالا

high frequency carrier cable
علوم مهندسى : کابل کارير فرکانس بالا

high frequency choke
علوم مهندسى : پيچک فرکانس بالا

high-frequency circuit
الکترونيک : مدار با بسامد زياد

high-frequency coil
الکترونيک : پيچک با بسامد زياد

high-frequency compensation
الکترونيک : تقويت بسامد زياد

high frequency conductivity
علوم مهندسى : قابليت هدايت فرکانس بالا

high-frequency current
الکترونيک : جريان با بسامد زياد