کلمات مشابه

his age is less than mine
سال او کمتر از سال من است

his almost night
تقريباشب است ،نزديک شب است

his appeal met no response
پاسخى پدر خواست که او ترسيد

his bare word
قول خشک وخالى او

his blood beon us
خونش به گردن ماست

his blood is up
خشمش افروخته است ،اماده جنگ است

his britannic majesty
اعليحضرت پادشاه انگلستان

his coat was in blue velvet
نيمتنه اش( از )مخمل ابى بود

his conduct is object
رفتارش قابل اعتراض است ،رفتارش رضايتبخش نيست

his days (oryears)a numbered
عمرش نزديک است به پايان برسد