کلمات مشابه

hoity toity
سبکسر،مغرور،خودپسند،کج خلق

hokeypokey
ميمون صفتى ،تقليد وادا واصول ،بستنى قيفى وغيره که بستنى فروشهاى دوره گردميفروشند

hokum
چرند،بى معنى ،نمايش سطحى وبد

holandric
منحصرا از طرف پدر ارث برده

holarctic
وابسته به ناحيه قطب شمال ،منطقه قطب شمال

hold aloof
کناره گيرى کردن

hold at disposal
بازرگانى : در اختيار ديگرى نگهدارى کردن

hold back
گير،بند،وقفه ،توقف ،مانع شدن ،اشغال کننده

hold by
به چيزى چسبيدن ،پسنديدن

hold control
الکترونيک : ناظم همزمانى