کلمات مشابه

house furniture
سامان

house keeper
خانهدار

house of assembly
مجلس ايالتي

House of Commons
مجل عوام , مجلس عوام

house of correction
دار التاديب

house of God
بيت الله

House of Representatives
مجلس نمايندگان , مجلس مبعوثان

house of treasury
بيت المال

house party
مجالس خانگي

house warming party
جشن ورود