کلمات مشابه

Hutan
هوتن

hutment
کلبه نشيني

hyacinth
گل سنبل

hyaline
شيشه مانند

hybrid
گياه پيوندي , دوتخمه

hybridize
جفت کردن , گياه پيوندي

hydra
مار آبي

hydrate
هيدارت

hydraulic
هيدروليک

hydric
هيدروژن دار